Školné

Docházka ve školním roce 2016/2017

Školné celkem 6.700,-Kč x 11.měsíců /srpen se neplatí z důvodu celoškolkové dovolené. (školné 5.350,- +strava 1120,- +fond aktivit 230,-).

6700,-
 • Školné (vč. DPH)
 • Nevratná záloha na školné „zápisné“ je ve výši 4000,-. Při nástupu dítěte se započítá do prvního školného.
 • Školné na každý měsíc musí být uhrazeno vždy do 15. dne měsíce předcházejícího.
 • Odhlášení dítěte z docházky je stanoveno ve školním řádu na 60 dní výpovědní lhůty.
 • Při vyzvedávání dítěte po obědě připravíme odpolední svačinu na výslovné přání rodičů. Ze stravného tuto položku při dopolední docházce neodečítáme.
 • Kompletní pitný a stravovací režim je hrazen zvlášť/ zahrnuje celodenní přístup k nápojům dle denní nabídky, dopolední svačinu, oběd, odpolední přesnídávku.
 • Stravné je nutno odhlásit vždy den předem do 12 hodin. V případě neodhlášení je možné stravu vyzvednout ve školce dle předběžné telefonické domluvy.
 • „Neprojedené“ stravné se vyúčtuje 1x ročně. Vždy v září po ukončení šk.roku, případně při ukončení školní docházky v průběhu šk.roku.
 • Z fondu školních aktivit jsou hrazené výlety, kulturní akce, angličtina apod.
 • Další školní akce (lyžařský kurz, plavecký kurz apod.) se hradí zvlášť.
 • Dále nejsou zahrnuta řešení speciálních problémů: např. logopedie, vyšetření očí, testování rozumových schopností, atd.